Praktijk voor voedingsadvies en gewichtsbeheersing

Privacyverklaring

Ik, Gerdien Weezepoel, Gewichtsconsulent, gevestigd aan Hoofdstraat 57, 4471 AH Wolphaartsdijk, ben verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring . In deze privacyverklaring beschrijft hoe ik omga met het verzamelen en verwerken van jouw persoonlijke gegevens. Ik vind jouw privacy belangrijk. Daarom ga ik zorgvuldig om met persoonsgegevens en persoonlijke data die ik verzamel. Deze gegevens worden uitsluitend door mij gebruikt en worden niet aan derden ter beschikking gesteld.

Contactgegevens


Hoofdstraat 61(postadres) Hoofdstraat 57(praktijk)
4471 AH Wolphaartsdijk
+31629159959
https://www.gerdienweezepoel.nl
Email : info@gerdienweezepoel.nl

Persoonsgegevens die ik verwerk


Ik verwerk je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt.

Op welke manier worden gegevens verzameld?

De gegevens worden verzameld in intakes, persoonlijke consulten, via e-mail, telefoon, de website, sociale media, online aanvragen voor informatie of diensten.


Welke gegevens verzamel ik en met welk doel?

Ik verzamel persoonlijke gegevens die ik nodig heb om een gepersonaliseerd voedings-, beweeg- en leefstijladvies te kunnen geven, afgestemd op de individuele gezondheid, dagelijks leven en  voorkeuren op het gebied van voeding en beweging. Hierbij gaat het primair om je naam, adres, postcode + woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, gezinssituatie, medicatie, zorgverzekeraar, relevante medische geschiedenis, of je rookt, je beroep, je doelstelling met de begeleiding, het ontstaan van je vraag en de huidige situatie van je gewicht, eventuele klachten, dieetverleden en of je sport. Daarnaast verzamel ik ook gegevens uit het antropometrisch onderzoek zoals gewicht, BMI, vet- en spierpercentage, vochtpercentage, middelomtrek en je energieverbruik. In de voortgangsgesprekken verzamel ik je ervaringen op basis waarvan we de begeleiding kunnen afstemmen of bijstellen. Via de online formulieren op de website worden gegevens gevraagd zoals naam, e-mail en telefoonnummer die noodzakelijk zijn om de aanvragen te kunnen verwerken.

Bewaartermijn

Ik bewaar je gegevens op papier maximaal 2 jaar vanaf het moment dat je voor het laatst van mijn dienst gebruik hebt gemaakt. De gegevens digitaal kunnen langer worden bewaard omdat hierin ook veel kennis is verwerkt die ik op een later moment bij een andere cliënt opnieuw wil kunnen raadplegen. Hierbij zal ik nooit jouw naam vermelden. Financiële gegevens worden, conform de wet, minimaal 7 jaar bewaard en daarna verwijderd en vernietigd.

Geheimhouding

Ik heb geheimhoudingsplicht op grond waarvan het voor mij verboden is om aan anderen mededelingen te doen over jou en over jouw situatie. Ik mag dit alleen doen als er gegronde redenen zijn om jouw gegevens te delen en als dat in het belang is van mijn dienstverlening of als ik dat nodig acht voor jouw gezondheid.

Inzage, wijzigen of verwijderen

Je kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die ik over je heb vastgelegd en deze laten wijzigen of verwijderen. Verder heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Je kunt hiervoor bellen naar 06-29159959 of een e-mail sturen naar info@gerdienweezepoel.nl.

Je financiële gegevens kan ik pas verwijderen na de bewaarplicht van 7 jaar.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Ik wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

E-mail / nieuwsbrieven

Ik houd alle cliënten, oud-cliënten en andere betrokkenen graag op de hoogte van mijn werk en van eventuele veranderingen en dit gebeurt voornamelijk via nieuwsbrieven, sociale media en de website.

Afmelden (e-mail) nieuwsbrieven of andere communicatiemiddelen

Wil je minder of geen berichten meer ontvangen? Dan kun je dit op elk moment aangeven bij mij.

Beveiliging

Ik heb technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking. Hoe deze worden uitgevoerd staat vermeld in een document “Beveiliging van persoonsgegevens“. Inzage in dit document is op aanvraag mogelijk. Op deze manier zorg ik ervoor dat persoongegevens alleen toegankelijk zijn voor mij. Ik gebruik persoonsgegevens alleen voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en de daaruit voortvloeiende communicatieve doeleinden.

Vragen over privacybeleid

Ik behoud me het recht voor het privacybeleid te wijzigen. Als je vragen hebt over dit beleid kun je contact opnemen met mij via info@gedienweezepoel.nl of bellen naar 06-29159959

Copyright

Alle inhoud op mijn website valt onder mijn copyright waarbij ik bronvermelding toepas, indien ik andere bronnen heb gebruikt voor mijn info. De informatie van mijn website en communicatie kanalen mag worden gedeeld via sociale media, e-mail etcetera mits ik daarbij als bron vermeld word.

Hierbij verklaar ik de privacyverklaring te hebben gelezen en verleen ik Gerdien Weezepoel Gewichtsconsulent mijn gegevens te gebruiken zoals in deze privacyverklaring vermeld staat:

Naam : ……………………………………………………….                Datum : ………………………………………………